Taisyklės

 1. Šios taisyklės (toliau – Taisyklės) numato galimus rėmimo projektams, skelbiamiems rėmimo portale https://www.etnosportas.lt/ (toliau – Portalas), būdus, Portalo valdytojo – Lietuvos etnosporto komitetas (juridinio asmens kodas: 305315960, registruotos buveinės adresas: Vilniaus r. sav. Vaidotų k. Šaltinio g. 6-24 (toliau – Įstaiga) bei rėmėjų teises ir pareigas.
 2. Taisyklėse vartojamos sąvokos:
 • Asmuo– vyresnis nei 14 metų fizinis asmuo ar juridinis asmuo
 • Remiantis asmuo arba Rėmėjas – vienu iš Portale nurodytų būdų pinigais Portale skelbiamam Projektui remiantis fizinis ar juridinis asmuo.
 •  Rėmėjas – Portale skelbiamam Projektui pinigais savo vardu remiantis fizinis ar juridinis asmuo.
 • Rėmėjų sąrašas – Portale skelbiamas rėmėjų, remiančių Portale skelbiamą projektą, sąrašas, kuriame nurodomi rėmėjų, kurie sutiko, kad būtų įtraukti į šį sąrašą, vardai ir pavardės arba juridinių asmenų pavadinimai.
 • Organizacija – Portalo Projektų atrankos taisyklių nustatyta tvarka atrinkta, Portale skelbiamą Projektą vykdanti, nevyriausybinė organizacija (viešoji įstaiga, asociacija, labdaros ir paramos fondas, visuomeninė organizacija), taip pat švietimo ir mokymo įstaiga, muziejus, tradicinė religinė bendrija ar biblioteka.
 • Projektas – konkretų socialinį tikslą ir naudos gavėją bei numatytas priemones ir biudžetą nurodytam tikslui pasiekti turintis projektas, kurį galima remti Portale numatytą laikotarpį.
 1. Paremti pinigai negali būti grąžinami, išskyrus Taisyklių 15 punkte numatytą atvejį.
 2. Pildydamas rėmimo formą asmuo gali pasirinkti šiuos rėmimo būdus:
 • Remti savo vardu ir būti įtrauktam į Rėmėjų sąrašą.
 • Remti anonimiškai.
 • Remti kito asmens vardu.
 1. Tuo atveju, jei asmuo remia savo vardu, rėmimo formoje privalo nurodyti savo tikslų vardą ir pavardę arba juridinio asmens pavadinimą.
 2. Tuo atveju, jei asmuo pageidauja būti įtrauktas į Rėmėjų sąrašą, rėmimo formoje turi varnele pažymėti „Sutinku būti matomas Projekto rėmėjų sąraše“, o jei remia atlikdamas banko pavedimą, nurodyti šį savo pageidavimą mokėjimo paskirtyje.
 3. Tuo atveju, jei asmuo remia kito asmens vardu, rėmimo formoje nurodo asmens, kurio vardu remia, vardą ir pavardę arba pavadinimą.
 4. Rėmimo formoje nurodyti Rėmėjo vardas ir pavardė arba juridinio asmens pavadinimas bus įtraukiami į viešai skelbiamą Rėmėjų sąrašą, jeigu Rėmėjas su tuo sutiko. Kai remiama kito (fizinio) asmens vardu, taip pat, jeigu Rėmėjas varnele nepažymėjo „Sutinku būti matomas Projekto rėmėjų sąraše“, Rėmėjas nebus įtraukiamas į Rėmėjų sąrašą.
 5. Portalo administracija turi teisę taisyti gramatiškai netaisyklingus rėmėjų vardus ir pavardes arba juridinių asmenų pavadinimus, prieš skelbdama juos Rėmėjų sąraše.
 6. Rėmimo formoje nurodytu el. paštu bus siunčiami padėkos raštas ir Projekto, kuris buvo paremtas, ataskaitos. El. paštu siunčiamų Projektų, kurie buvo paremti, ataskaitų galima atsisakyti paspaudus nuorodą, esančią atitinkamos ataskaitos pabaigoje ir pažymėję atsakymą „Taip“.
 7. Jeigu norite gauti naujienas apie Projektus ar Portalą, Jūs tai galite pasirinkti, rėmimo formoje varnele pažymėdami pasirinkimą „Noriu gauti rėmimo naujienas“. Jeigu ir nepažymėsite varnele savo sutikimo, Privatumo politikoje numatytais atvejais galėsime siųsti Jums naujienas. El. laiškų su naujienomis galite bet kada atsisakyti paspaudę nuorodą, esančią el. laiško pabaigoje ir pažymėję atsakymą „Taip“.
 8. Portalo administracija neatsako už negautus padėkos raštus ir Projektų, kuriems buvo paaukota, ataskaitas, jei rėmimo formoje nurodytas neteisingas Rėmėjo el. pašto adresas.
 9. Remiantis asmuo prisiima visą ir bet kokią atsakomybę, susijusią su pateiktų Rėmėjų ar asmens, kurio vardu remiama, asmens duomenų tikrumu bei rėmimo lėšų skaidrumu.
 10. Gavus banko patvirtinimą apie pinigų pervedimą, suma iš karto pridedama prie surinktų lėšų sumos. Tuo atveju, jei remiama nesinaudojant Portale įdiegtomis sąsajomis su el. bankininkystės sistemomis, pavedimai įskaitomi per 48 val.
 11. Tuo atveju, jei asmuo suklysta, įrašydamas norimą rėmimo pinigų sumą ir siekia dalį jos susigrąžinti, jis privalo per vieną darbo dieną nuo pavedimo atlikimo kreiptis į Portalo administraciją, aiškiai išdėstydamas susidariusią situaciją ir pateikti prašymą dėl dalies paremtos pinigų sumos grąžinimo. Portalo administracija, įvertinus pateiktą informaciją, kiekvienu atveju priima individualų sprendimą.
 12. Tuo atveju, jei Remiantis asmuo klaidingai pasirinko Projektą, jis privalo per vieną darbo dieną nuo pavedimo atlikimo kreiptis į Portalo administraciją dėl paremtų lėšų paskirties pakeitimo.
 13. Tuo atveju, jei Projektas dėl techninių aplinkybių (vienu metu atliekami keli skirtingi pavedimai) surinks daugiau pinigų nei nurodyta Projekto aprašyme, arba jei Organizacija atsisakys vykdyti Projektą, pinigų perviršis bus paskirtas vienam ar keliems aktyviems Portale skelbiamiems Projektams.
 14. Tuo atveju, jei Remiantis asmuo mokėjimo pavedime neaiškiai nurodo rėmimo paskirtį ir neįmanoma atskirti, kokiam Projektui skirta parama, Portalo administracija turi teisę savo nuožiūra paskirti šį rėmimą bet kuriam aktyviam Portale esančiam Projektui.
 15. Portalo administracija pasilieka teisę bet kuriuo metu atnaujinti ar keisti Taisykles. Tokios atnaujintos ar pakeistos Taisyklės įsigalios nuo jų paskelbimo Portale dienos. Jums reikėtų kartais patikrinti jas ir įsitikinti, kad Jus tenkina aktuali Taisyklių versija. Atnaujinę Taisykles, informuosime Jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus, paskelbdami juos Portale. Galite pasižiūrėti į datą „Atnaujinimo data“, kuri nurodoma apačioje, norėdami sužinoti, kada Taisyklės atnaujintos paskutinį kartą.
 16. Jei turite bet kokių klausimų, susijusių su šių Taisyklių sąlygomis, maloniai prašome su mumis susisiekti žemiau nurodytais rekvizitais skambinant žemiau nurodytu telefonu ar siunčiant paklausimą el. paštu arba registruotu laišku:

 

Lietuvos etnosporto komitetas
Juridinio asmens kodas: 305315960
Adresas: Vilniaus r. sav. Vaidotų k. Šaltinio g. 6-24, Lietuvos Respublika
Tel.: +370 679 92665
El. paštas: etnosportas@gmail.com

Atnaujinimo data: 2020-05-03.

Privatumo politika

Šioje Privatumo politikoje Jums, portalo https://www.etnosportas.lt/ (toliau – Portalas) lankytojams, pateikiame informaciją apie tai, kaip Lietuvos etnosporto komitetas (juridinio asmens kodas: 305315960, registruotos buveinės adresas Šaltinio g. 6-24, Vaidotų k., LT-14150 Vilniaus r., (toliau – Įstaiga) tvarko Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikiate apsilankę Portale, susisiekę su mumis el. paštu ar telefonu.

Jums apsilankius Portale, susisiekus su mumis el. paštu ar telefonu, galime rinkti Jūsų asmens duomenis:

Rėmimo tikslu – rėmėjo vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, auka. Šie duomenys yra tvarkomi, siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis Jūs esate, t.y. siekiant užtikrinti, kad Jūsų rėmimas būtų paskirtas Jūsų pasirinktam Projektui, arba Jūsų sutikimo pagrindu. Šie duomenys saugomi 2 metus po rėmimo dienos.

Rėmėju sąrašo skelbimo Portale tikslais – aukotojo vardas, pavardė, Projekto pavadinimas. Šie duomenys tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu ir saugomi tol, kol atitinkamas Projektas yra aktyvus, bet ne ilgiau nei 2 metus nuo Jūsų aukojimo tam tikram Projektui dienos.

Rėmimo tikslu – asmens, kurio vardu remiama, vardas, pavardė, el. pašto adresas, rėmimas, kai remiama kito asmens vardu. Šie duomenys yra tvarkomi, siekiant įvykdyti sutartį, t.y. siekiant užtikrinti, kad rėmimas būtų paskirta pasirinktam Projektui. Šie duomenys saugomi 2 metus po aukojimo dienos.

Projektų pristatymo Portale ir jų ataskaitų pateikimo Portale bei Projekto aukotojams tikslu – duomenys, kuriuos gali pateikti Projektą vykdanti Organizacija: Projekte dalyvaujančių asmenų vardai, pavardės, atvaizdai, el. pašto adresas, telefono numeris. Šie duomenys yra tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu, skelbiant šią informaciją Portale, ir saugojami 5 metus po Projekto įvykdymo dienos.

Naujienų apie Projektus ar Portalą teikimo (tiesioginės rinkodaros) tikslu, siekiant atsiųsti Jums naujienas apie Projektus ar Portalą, – rėmėjo el. pašto adresas. Tokie elektroniniai laiškai siunčiami teisėto intereso ir (ar) Jūsų sutikimo pagrindu. Šie duomenys saugomi 2 metus po rėmimo dienos.

Jei Jūs aiškiai neišreiškėte sutikimo dėl naujienų apie Projektus ar Portalą gavimo ir nepaprieštaravote, mes teisėto intereso pagrindu, siekdami susisiekti su Jumis bei pranešti apie naujienas, tvarkysime Jūsų el. pašto adresą čia nurodytu tikslu.

Naujienų galite atsisakyti bet kuriuo metu, paspaudę nuorodą, esančią el. laiško pabaigoje ir pažymėję atsakymą „Taip“.

Bet kokie kiti Jūsų asmens duomenys, kuriuos Jūs galite pateikti mums bet kuriuo metu, su mumis bendraudami – parašydami elektroniniu paštu, rašydami ar skambindami telefonu ar atvykę į buveinės vietą. Šie duomenys tvarkomi duomenų subjekto sutikimu ir saugomi 2 metus.

Jūsų asmens duomenis galime gauti:

 • iš Jūsų, kai rėmėte savo ar kito asmens vardu, pateikiate mums su mumis bendraudami;
 • iš asmens, kuris rėmėte Jūsų vardu;
 • iš Projektą vykdančios ar Projektą atrankai teikiančios Organizacijos, jeigu esate tos Organizacijos darbuotojas arba vienu ar kitu būdu dalyvaujate Projekte;

Asmuo, remią kito asmens vardu, Organizacija, teikianti Projektą atrankai ar vykdanti Projektą, ar bet koks kitas asmuo bet kokiu būdu teikiantis mums kito asmens duomenis, yra atsakingi už tokių duomenų teisingumą ir teisėtumą bei teisės aktų nustatyta tvarka privalo informuoti asmenis, kurių asmens duomenis teikia, apie jų asmens duomenų perdavimą mums, įskaitant duomenų perdavimo tikslus.

Kada tvarkome nepilnamečių asmens duomenis?

Portale teikiamos paslaugos skirtos tik vyresniems nei 14 metų asmenims, kurie turi teisę savarankiškai disponuoti savo pajamomis bei turtu. Jei turėsime pagrįstų abejonių, kad tvarkome duomenis asmenų, kurie yra jaunesnio amžiaus nei čia nurodyta, mes pašalinsime šių asmenų duomenis iš duomenų bazių.

Kaip tvarkomi Jūsų asmens duomenys?

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Jūsų asmens duomenys tvarkomi atsakingai ir saugiai. Įstaiga, tiek nustatydama asmens duomenų tvarkymo priemones, tiek paties duomenų tvarkymo metu, įgyvendina tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Atitinkamos priemonės nustatomos atsižvelgiant į pavojus, kurie kyla dėl asmens duomenų tvarkymo.

Kam galime atskleisti Jūsų asmens duomenis?

Mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis asmens duomenų tvarkytojams, kurie teikia mums paslaugas (atlieka darbus), t.y. informacinių technologijų paslaugų teikėjai, mokėjimo paslaugų teikėjai, buhalterinių paslaugų teikėjai, auditoriai, teisininkai, konsultantai, ir tvarko Jūsų duomenis Įstaigos, kaip duomenų valdytojo, vardu.

Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, ir tiek kiek tai yra būtina. Pasitelkdami duomenų tvarkytojus, imamės visų reikiamų priemonių, siekdami užtikrinti, kad ir mūsų duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

Kai aukodami sutinkate būti matomas Projekto aukotojų sąraše, arba, atlikdami banko pavedimą, nurodote šį savo pageidavimą mokėjimo paskirtyje, Jūsų vardas ir pavardė bus viešai skelbiami Portale.

Jūsų duomenys gali būti perduodami valstybės įstaigoms ir institucijoms, kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų jiems pavestas funkcijas.

Jūs turite teisę:

 • pateikti rašytinį prašymą mums suteikti Jums informaciją, ar su Jumis susiję duomenys yra tvarkomi, o jei tokie duomenys yra tvarkomi, turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir šia informacija: duomenų tvarkymo tikslai; atitinkamų asmens duomenų kategorijos; duomenų gavėjai arba duomenų gavėjų kategorijos, kuriems buvo arba bus atskleisti Jūsų asmens duomenys; kai įmanoma, numatomas asmens duomenų saugojimo laikotarpis arba, jei neįmanoma, kriterijai, taikomi tam laikotarpiui nustatyti;
 • reikalauti ištaisyti netikslius ar papildyti neišsamius su Jumis susijusius asmens duomenis;
 • reikalauti, kad mes ištrintumėme Jūsų asmens duomenis. Nepaisant to, ši teisė nėra absoliuti ir ją galima pagrįsti, kai yra bent viena iš šių priežasčių: asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi; Jūs nusprendėte atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi išimtinai sutikimo pagrindu ir nėra jokio kito pagrindo tvarkyti Jūsų asmens duomenis; Jūsų asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai; Jūsų duomenys turi būti ištrinti, kai mums yra nustatoma prievolė tą padaryti;
 • reikalauti, kad būtų apribotas Jūsų asmens duomenų tvarkymas, kai taikomas vienas iš šių atvejų: Jūs užginčijate duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį mes galime patikrinti Jūsų asmens duomenų tikslumą; Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir Jūs nesutinkate, kad Jūsų duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašote apriboti jų naudojimą; mums nebereikia Jūsų duomenų duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Jums, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus. Kai Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra apribotas, tokius Jūsų duomenis mes galime tvarkyti, išskyrus saugojimą, tik gavus Jūsų sutikimą arba siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus ir (arba) apsaugoti Jūsų ar kito asmens teises, arba dėl viešojo intereso priežasčių;
 • atšaukti sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kai asmens duomenys yra tvarkomi išimtinai Jūsų sutikimo pagrindu;
 • prašyti, kad Jūsų tvarkomus asmens duomenis persiųstumėme kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai yra įmanoma;
 • pateikti mums arba Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai skundą, jei manote, kad Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos.

Siekdami įgyvendinti savo teises, prašymus, skundus ar reikalavimus pateikite mums raštu:

elektroniniu paštu info@etnosportas.lt;

siunčiant paštu adresu Šaltinio g. 6-24, Vaidotų k., LT-14150 Vilniaus r. Lietuvos Respublika;

Į gautus prašymus, skundus ar reikalavimus Jums atsakysime raštu teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais ir stengiamės pateikti Jums informaciją kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Jūsų prašymo gavimo. Šis laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Įstaiga per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo informuos Jus apie tokį pratęsimą, kartu pateikdama vėlavimo priežastis.

Jeigu, gavus prašymą, skundą ar reikalavimą, mums kils įtarimų dėl besikreipiančiojo asmens tapatybės, mes turime teisę paprašyti besikreipiančiojo asmens tapatybės dokumento ir (ar) teisės aktų nustatyta tvarka ir (ar) elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinti savo asmens tapatybę.

Jei mes nesugebėsime suteikti Jums reikiamos informacijos ir (ar) turėsite pretenzijų dėl to, kaip yra tvarkomi Jūsų asmens duomenys, Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, pateikdami skundą.

Privatumo politikos pakeitimai:

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo Portale dienos. Jums reikėtų kartais patikrinti ją ir įsitikinti, kad Jus tenkina aktuali Privatumo politikos versija.

Atnaujinę Privatumo politiką, informuosime Jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus, paskelbdami juos Portale. Galite pasižiūrėti į datą „Atnaujinimo data“, kuri nurodoma apačioje, norėdami sužinoti, kada Privatumo politika atnaujinta paskutinį kartą.

Atnaujinimo data: 2020-06-29.